Általános Szállítási Feltételek

(Érvényes: 2007. március 1-től)


I. Bevezetés

1.
Bauder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - rövidített cégnév: Bauder Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003891; székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád  út 17.; telephely, raktár, levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u.20.; adószám: 10473744-2-08; statisztikai számjel: 10473744-5153-113-08 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Szállító) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.
2.
Bauder Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyeket megismerjék. A Bauder Kft. a telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, eljuttatja partnereihez.
3.
Bauder Kft. vízszigetelő bitumenes és műanyag lemezek, valamint hőszigetelő termékek és ezek rendszereinek forgalmazásával foglalkozik.
4.
Az ÁSZF elsődlegesen a Bauder Kft., mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők közötti jogviszonyokat szabályozza.

II. Szerződéskötés, megrendelés
1.

A jelen ÁSZF a Bauder Kft., mint Szállító által nyújtott összes ajánlat, eladás, étékesítés, szállítás és szolgáltatás része. A megrendelés megadásával a jelen ÁSZF-et a Megrendelő a szerződés részének elfogadja.
2.
A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
3.
Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Bauder Kft. az eltérésben kifejezetten megállapodnak.
4.
Bauder Kft. ajánlati kötöttségét ellenkező megállapodás hiányában kizárja. A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, árlistákban, internet oldalakon, mintaanyagokon, stb. megadott teljesítmény adatok, méret és minőségi adatok a Szállítóra nézve csak abban az esetben kötelezőek, ha arról a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
5.
Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Bauder Kft.-től. Írásos formaként a telefax is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Bauder Kft. - amennyiben ezt bármely okból indokoltnak találja - jogosult a megrendelés postai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postai úton vagy faxon kérni  a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, aláíró személy neve, beosztása.
6.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakodás módját (daru, targonca, kézi, stb.)
7.
Szerződés a Bauder Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Bauder Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.
8.
A Bauder Kft. termékei egyedi raklapon, illetve EURO raklapon kerülnek kiszállításra. Az egyedi raklapok térítésmentesek, az EURO raklapokat a Bauder Kft. a mindenkor aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámlázza. A sérülésmentes raklapokat - a Megrendelőnek összesen kiszállított raklapjainak mennyiségében - a Bauder Kft. az aktuális árlistában szereplő használati díjjal csökkentett áron visszavásárolja. A visszaszállítás Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.
9.
Minden termék szállítási egysége az aktuális árjegyzékben található.
10.
A teljesítés helye - külön megállapodás hiányában - a Bauder Kft. mindenkor megadott raktártelepe.
11.
Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a Bauder Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
12.
A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
13.
Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a Bauder Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
14.
A Bauder Kft. a mindenkori aktuális árjegyzékben megjelölt összesen nettó számlaérték felett Magyarország területén térítésmentesen kiszállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.
15.
Amennyiben a szállítást a Bauder Kft. által megbízott fuvarozó végzi, a teljesítés helye a Megrendelő által megadott cím.  Az áru lerakodás a Megrendelő feladata, amelyre 2 óra áll rendelkezésre. Ezen felül a Bauder Kft. jogosult a megbízott fuvarozó által kiszámlázott állásdíjat továbbszámlázni. A Bauder Kft. által megbízott szállítmányozó társaság alkalmazottai nem jogosultak a Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott szállítási címen munkát végezni.
16.
Az áru átvételekor Megrendelő vagy az általa felhatalmazott személy részéről a szállítólevélen és a gépkocsi menetlevélen az átvevő alábbi adatait kell feltüntetni: teljes név, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím, aláírás, bélyegző. Az így teljesített áruátvételt szerződésszerű átadásnak kell minősíteni. Megrendelő felel minden olyan kárért vagy költségért, amely abból adódóan keletkezik, hogy a szállítólevélen a felsorolt adatok nem vagy nem megfelelően vagy nem olvashatóan kerültek feltüntetésre.
17.
Amennyiben a Megrendelő által szállított árut olyan helyre kell szállítani, ahol a Megrendelő képviselője nem tartózkodik (harmadik személy, építkezés, stb.), az adott helyszínen a Megrendelő részéről felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt szerződésszerű átadásnak kell tekinteni. Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az általa felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt nem tekinti megvalósultnak. Ennek megtagadása esetén a Bauder Kft. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Megrendelővel fennálló, bármely szerződéses kapcsolatot, továbbá a Megrendelő által közölt addigi megrendelések teljesítését megtagadhatja. Megrendelő ezen esetekben (rendkívüli felmondás, megrendelések teljesítésének megtagadása) a Bauder Kft. - vel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem érvényesíthet.

III. Vételár, fizetési feltételek
1.
Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (ÁFA) hozzászámítandó.
2.
A vételár minden esetben a Bauder Kft. telephelyén, gépkocsira felrakva értendő.
3.
A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni. A fizetés történhet a Bauder Kft. telephelyén készpénzben vagy előre történő utalással.
4.
Amennyiben a Megrendelő és a Bauder Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a Bauder Kft. részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Bauder Kft. a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.
5.
Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a Bauder Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a Bauder Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárttá nyilvánítani. Ezen túl a Bauder Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban lévő szerződések teljesítésétől részben vagy egészében elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.
6.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Bauder Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a Bauder Kft.-vel szemben bármely követelését harmadik személyre engedményezze.
7.
Bauder Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

IV. A tulajdonjog fenntartása
1.
Bauder Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét - a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is - a Megrendelő viseli. Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2.
A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk felett bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a Bauder Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.
3.
Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a Bauder Kft-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a Bauder Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megtehet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a Bauder Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

V. Mennyiségi, minőségi kifogás
1.
A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.
2.
Megrendelő a Bauder Kft. - től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt  csak írásban közölhet. A gyorsabb intézés érdekében Megrendelő köteles a Bauder Kft. - t telefonon értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelemből eredő károkért a Bauder Kft. a felelősségét kizárja.
3.
Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendelttől eltérő termékeket kapott, azt a raktárosnak vagy a Bauder Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzíteni akként, hogy a szállítólevél másolatán (Bauder Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamit a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.
4.
Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a Bauer Kft. írásban.
5.
Minőségi reklamációt a Bauder Kft. az áru átvétele után maximum 3 héttel, de a beépítése előtt fogad el.
6.
Rejtett hibákból eredő reklamációt a Bauder Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.
7.
A közölt határidőkön túl benyújtott reklamációkért a Bauder Kft. nem felel.
8.
A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi és minőségi reklamáció okát.
9.
A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve tárolni és megőrizni.
10.
Bauder Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 5 munkanapon belül megválaszolja.
11.
Bauder Kft. az általa javasolt beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.
12.
Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a Bauder Kft.-t értesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések
1.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bauder Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.
2.
Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bauder Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között  létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.
3.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4.
A Bauder Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapest IV. és XV.kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Elérhetőség

Bauder Kft.
1158 Budapest
Késmárk u.20.

Telefon: +36 1 417 3121

info@bauder.hu